Regulamin korzystania z systemu rezerwacji ResGo

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy systemu rezerwacji ResGo Spółka cywilna z siedzibą przy ulicy Heleny Marusarzówny 5/14, 94-041 Łódź, posiadający NIP 727-277-98-63, działającego w domenie www.resgo.pl
2. Każdy Użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta z Systemu Rezerwacji tym samym oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń, czy wyłączeń, wszelkie warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać, wraz z wszelkimi instrukcjami i zaleceniami zawartymi w Serwisie ResGo.

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
2. Usługodawca – ResGo Spółka cywilna z siedzibą przy ulicy Marusarzówny 5/14, 94-041 Łódź, posiadający NIP 727-277-98-63 oraz REGON 101138878 tj. podmiot udostępniający System Rezerwacji.
3. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który założył w Serwisie swoje konto umożliwiające korzystanie z Systemu Rezerwacji.
4. Rezerwujący – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.resgo.pl.
6. System Rezerwacji – aplikacja internetowa umożliwiająca Rezerwującemu oraz Użytkownikowi dokonanie rezerwacji online udostępnionych przez Użytkownika obiektów.
7. Rezerwacja – rezerwacja obiektu w określonym terminie utworzona przez Rezerwującego lub przez Użytkownika.
8. Rezerwacja Dokonana – rezerwację uważa się za Rezerwację Dokonaną w momencie, gdy jej status zostanie zmieniony na „rezerwacja potwierdzona” lub po upływie 48 godzin od jej utworzenia. W zależności od tego co nastąpi wcześniej.
9. Widget Rezerwacji – komponent wchodzący w skład Systemu Rezerwacji, zawierający szczegóły oferty Użytkownika, w tym opis obiektu rezerwacji oraz ogół warunków umowy pomiędzy Użytkownikiem a Rezerwującym.
10. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie Umowy pomiędzy Rezerwującym a Użytkownikiem.
11. Cennik – publikowany w Serwisie wykaz obowiązujących Opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów i usług w ramach Systemu Rezerwacji.
12. Opłata Abonamentowa – uiszczana z góry przez Użytkownika kwota, stanowiąca wynagrodzenie dla Usługodawcy za wykonanie Usługi, płatna przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych.
13. Opłata Za Rezerwacje – uiszczana z dołu przez Użytkownika kwota za liczbę Rezerwacji Dokonanych w Okresie Rozliczeniowym.
14. Okres Rozliczeniowy – oznacza przedział czasu od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
15. Niepełny Okres Rozliczeniowy – oznacza przedział czasu od innego dnia aniżeli pierwszy danego miesiąca do jego dnia ostatniego.
16. Usługa – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Systemu Rezerwacji.
17. Pakiet – zakres Usług jaki ma być świadczony przez Usługodawcę w ramach Opłaty Abonamentowej. Zakres usług gwarantowanych opisany został w Serwisie.
18. Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy własnych danych osobowych przez Użytkownika, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać login (nazwę) pod jaką będzie w serwisie występował, a także utworzyć hasło dostępu do Systemu Rezerwacji. Rejestrację uważa się za kompletną, gdy Użytkownik poprawnie Zweryfikuje Adres E-mail.
19. Weryfikacja Adresu E-mail – kliknięcie w Link Aktywacyjny przesłany na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika.
20. Link Aktywacyjny – unikalny odnośnik do strony internetowej pozwalający na weryfikację podanego podczas Rejestracji adresu e-mail i aktywacji konta Użytkownika.
21. Aktywacja Pakietu – oznacza opłacenie z góry Opłaty Abonamentowej wynikającej z Cennika dla wybranego Pakietu, lub innej kwoty wynikającej z prowadzonych przez Usługodawcę akcji promocyjnych. Za datę Aktywacji Pakietu uznaje się datę zaksięgowania wpłaty w systemie Usługodawcy, lub datę Rejestracji w przypadku wyboru pakietu bezpłatnego.
22. Rezygnacja – oświadczenie woli Użytkownika o zaniechaniu korzystania z Usługi przekazane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu podanego podczas Rejestracji lub w formie pisemnej.
23. Siła Wyższa – oznacza wszelkie zdarzenia, których zaistnienie pozostaje poza sferą władztwa i nadzoru Usługodawcy

§ 3 Wymagania techniczne

1. Aby korzystać z Systemu Rezerwacji konieczna jest wcześniejsza Rejestracja oraz posiadanie poprawnie skonfigurowanego urządzenia z dostępem do Internetu.
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz oprogramowanie.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, Pakiety, Płatności

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony i rozpoczyna się z chwilą Aktywacji jednego z Pakietów.
2. Użytkownik w ramach Systemu Rezerwacji, może korzystać z Pakietów szczegółowo opisanych w Serwisie.
3. Wszystkie Opłaty za korzystanie z Usługi podane są w PLN i są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wedle stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wszelkie zmiany stawki podatku VAT nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu. Wszystkie kwoty brutto w Cenniku mają jedynie charakter poglądowy.
4. Użytkownik ma prawo do zmiany Pakietu z tańszego na droższy w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego. Zmiana Pakietu zostaje wprowadzona z chwilą Aktywacji Pakietu w Systemie Rezerwacji.
5. Użytkownik ma prawo do zmiany Pakietu z droższego na tańszy tylko z datą pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Dyspozycję zmiany pakietu należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego poprzez Aktywację Pakietu w Systemie Rezerwacji.
6. Użytkownik uprawnia Usługodawcę do wystawiania i wysyłania drogą elektroniczną faktur VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie przesyłania i wystawiania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2005 Nr 133, poz. 1119).
7. Faktura VAT zostanie wystawiona z datą pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego lub w momencie zaksięgowania wpłaty dla Aktywacji Pakietu oraz zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
8. Użytkownik ma obowiązek uregulować należność wynikającą z faktury VAT w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wystawienia tej faktury.
9. W przypadku nieuregulowania przez Użytkownika należności faktury VAT w określonym terminie, Usługodawca ma prawo ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania z usługi. Przez zablokowanie dostępu do Usługi należy rozumieć brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu Rezerwacji, co nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania zaległej faktury VAT.
10. Dostęp do Usługi w sytuacji opisanej w § 4 ust. 9 zostanie odblokowany po uregulowaniu zaległych należności oraz po ponownej Aktywacji Pakietu przez Użytkownika.
11. Po upływie 2 tygodni od dnia zablokowania dostępu do usługi, Umowa z Użytkownikiem zostanie automatycznie rozwiązana. Po tym terminie Usługodawca ma prawo usunąć konto wraz wszelkimi danymi Użytkownika zgromadzonymi w Systemie Rezerwacji.
12. Użytkownik ma prawo Rezygnacji z Usługi w dowolnej chwili, jednak wpłacone Opłaty nie podlegają zwrotowi. Zwrot wpłaconych i niewykorzystanych Opłat jest możliwy tylko w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się z określonych w Regulaminie obowiązków lub Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzonych do Regulaminu lub Systemu Rezerwacji, przy czym zmiana w Systemie Rezerwacji musiałaby polegać na zmniejszeniu liczby funkcjonalności.
13. Po upływie 2 tygodni od dnia Rezygnacji z Usługi, Usługodawca ma prawo do usunięcia konta wraz z wszelkimi danymi Użytkownika zgromadzonymi w Systemie Rezerwacji.
14. W przypadku braku aktywności Użytkownika w Systemie Rezerwacji, Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi. Za brak aktywności przyjmuje się brak rezerwacji na koncie Partnera oraz brak logowań do Systemu Rezerwacji przez okres 6 miesięcy. Przed skasowaniem konta do Użytkownika zostanie wysłany email wraz z prośbą o zalogowanie się do systemu w celu zaniechania przez Usługodawcę usunięcia konta. W momencie usunięcia nieaktywnego konta umowa zostaje automatycznie rozwiązana.

§ 5 Rezerwacje

1. W celu dokonywania Rezerwacji przez Rezerwującego, może on skorzystać z Widgetu Rezerwacji.
2. Po wybraniu oferty i obiektu do rezerwacji, Rezerwujący wprowadza swoje dane niezbędne do realizacji Rezerwacji, a następnie wybiera metodę płatności i potwierdza chęć dokonania Rezerwacji.
3. Po dokonaniu Rezerwacji, Rezerwujący otrzymuje na wskazany w formularzu email potwierdzenie utworzenia rezerwacji.
4. Po wybraniu przez Rezerwującego płatności kartą kredytową lub e-przelewem, zostaje on przekierowany na stronę Dotpay, gdzie będzie mógł wykonać te operacje.
5. Niezwłocznie po tym jak Dotpay skomunikuje się z Systemem Rezerwacji i przekaże informację o otrzymaniu płatności, System Rezerwacji oznaczy utworzoną przez Rezerwującego Rezerwację jako potwierdzoną, a następnie wyśle stosowne potwierdzenie wraz z Voucherem do Rezerwującego.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
7. W celu aktywowania kanałów płatności online, Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę z Centrum Rozliczeniowym Dotpay. Ma także możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków handlowych, przeznaczonych dla Użytkowników Systemu Rezerwacji.
8. Użytkownik aktywując kanały płatności online na swoim koncie, niniejszym wyraża zgodę na informowanie Usługodawcy o wysokości swoich obrotów oraz szczegółach transakcji online przez Dotpay.
9. Jeżeli Rezerwujący wybierze inną metodę płatności niż karta kredytowa lub e-przelew, to na Użytkowniku ciąży obowiązek potwierdzenia rezerwacji w Systemie Rezerwacji.
10. Jeżeli Użytkownik nie wymaga od Rezerwującego wpłaty zaliczki, to po utworzeniu rezerwacji przez Rezerwującego, rezerwacja automatycznie otrzymuje status „potwierdzona”, a Rezerwujący otrzymuje potwierdzenie wraz z Voucherem.
11. Jeżeli Użytkownik anuluje rezerwację przed upływem 48 godzin od jej utworzenia, nie stanie się ona Rezerwacją Dokonaną i przez to Użytkownik nie będzie obciążony Opłatą za Rezerwację.
12. Za Rezerwacje Dokonane, które zostały utworzone poprzez Widget Rezerwacji, Użytkownik zostanie obciążony Opłatą Za Rezerwację zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
13. Użytkownik ma możliwość zarządzać statusami rezerwacji z poziomu Systemu Rezerwacji.
14. Za moment zawarcia umowy wzajemnie zobowiązującej pomiędzy Rezerwującym a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w Widgecie Rezerwacji uważa się moment utworzenia rezerwacji przez Rezerwującego.

§ 6 Obowiązki Użytkownika oraz innych osób odwiedzających Serwis

1. Osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest w trakcie procesu Rejestracji do podania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych oraz rejestracyjnych firmy, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji gdyby dane uległy zmianie.
2. Osoby odwiedzające Serwis oraz Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Systemu Rezerwacji w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, względem siebie jak i osób trzecich, w szczególności przestrzegać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz dobrych obyczajów.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy danych umożliwiające dostęp do Systemu Rezerwacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
4. Osoby odwiedzające Serwis oraz Użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
5. Poprzez opublikowanie Widgetu Rezerwacji Użytkownik oświadcza, że oferta jego nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została wystawiona w/w oferta. Opis obiektu przedstawionego w ofercie powinien być rzetelny i zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości takiego opisu.
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
7. Usługodawca ma prawo do ograniczenia lub pozbawienia dostępu Użytkownika do Systemu Rezerwacji w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Systemie Rezerwacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy, Serwisu bądź Systemu Rezerwacji lub w przypadku stwierdzenia podawania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd Rezerwującego.
8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat, które uiścił w oparciu o Cennik i Regulamin.
9. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, niezależnie od jego winy. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do niego przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Użytkownika, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Rezerwującymi i nie gwarantuje, że Użytkownik oraz Rezerwujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy. Usługodawca umożliwia jedynie zawieranie tych umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Rezerwujących w ramach systemu rezerwacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, nie ponosi również odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Rezerwujących oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i legalność opisów w Widgecie Rezerwacji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Rezerwujących.
3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Systemu Rezerwacji i jego funkcji, za które Użytkownik wnosi Opłatę Abonamentową.
4. W przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Systemu Rezerwacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług. Zaprzestanie świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 h w Okresie Rozliczeniowym nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. Jeżeli jednak przerwa w dostępnie do usługi będzie dłuższa niż 48 h w danym Okresie Rozliczeniowym, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia Opłaty Abonamentowej o kwotę 1 zł (jeden złoty) za każdą godzinę przerwy w dostępie do Usługi ponad wymiar czasowy wskazany powyżej. Maksymalna wartość obniżki nie może przekroczyć wysokości Opłaty Abonamentowej, jaką miał zapłacić Użytkownik w danym Okresie Rozliczeniowym.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania osoby odwiedzającej Serwis lub Użytkownika.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Systemu Rezerwacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis lub błędnego działania Serwisu czy Systemu Rezerwacji chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia danych umożliwiających dostęp do Systemu Rezerwacji.
8. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika i osób korzystających z Serwisu w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie oraz za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Systemu Rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa oraz Regulaminu.

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być składane przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@resgo.pl lub pisemnie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, a także szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji, dla rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od daty dostarczenia dodatkowych informacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na adres email zawarty w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis w celu prawidłowej realizacji Usługi.
2. Usługodawca na adres email Użytkownika może wysyłać materiały promocyjne.
3. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich edycji lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku gry Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, a dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, wówczas takie żądane traktowane jest jako wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi.
4. W momencie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik ma prawo do żądania od Usługodawcy usunięcia wszelkich dane wprowadzone do Systemu Rezerwacji w trakcie trwania tej umowy.

§ 10 Polityka prywatności

1. Usługodawca, bądź inne podmioty przez niego upoważnione, uprawnione są do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usługi, niebędących danymi osobowymi. Usługodawca może przetwarzać treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników o ile ma to związek z poprawą świadczenia usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca oświadcza, że podczas wizyt osób odwiedzających automatycznie zbierane są dane przez pliki cookies oraz system Google Analytics, w celu optymalizacji korzystania z Serwisu i Systemu Rezerwacji. Powyższe informacje Usługodawca gromadzi wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie ich osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy wymaga tego prawo.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis oraz statystyk dotyczących dokonywanych rezerwacji w taki sposób, aby nie można było ich powiązać z konkretnym Użytkownikiem.
4. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy, adresu strony internetowej oraz loga Użytkownika na swojej liście referencyjnej, jeżeli Użytkownik nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
5. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym widnieją dane Rezerwujących i Użytkowników jest Usługodawca. Usługodawca jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Rezerwujących i Użytkowników do wglądu do swoich danych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i może zostać w każdym momencie wydrukowana lub zapisana na nośniku.
2. Korzystanie z Usługi podlega prawu polskiemu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Usłudze, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub wyglądu. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Systemu Rezerwacji i świadczenia Usługi, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Usługodawcy. W przypadku Użytkowników wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu, chyba że Użytkownik wypowie Umowę w terminie 10 dni od dnia opublikowania zmian. Umowa w takiej sytuacji ulega rozwiązaniu na koniec pełnego Okresu Rozliczeniowego, następującego bezpośrednio po Okresie w którym dokonano wypowiedzenia. To samo dotyczy zmiany Cennika, przy czym zmiana wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie, w którym ogłoszono zmianę w Cenniku.
4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2012 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.